ALLMÄNNA VILLKOR

 

Allmänna villkor

 

Allmänna Villkor gäller när kunden har möjlighet att förfoga över Redaktionellt Material från STELLA Pictures. Dessa villkor är bindande för kunden. Vid nyttjandet av STELLA´s digitala arkiv godkänns Avtalsvillkoren genom köp/nedladdning.

 

Redaktionellt Material avser all text, bild och rörlig bild som STELLA tillhandahåller Kunden via STELLA´s digitala arkiv www.stellapictures.se

 

Sociala Medier avser medier (inklusive webbplatser och appar) där interaktion mellan användare uppstår, inkl delning och länkning till Redaktionellt Material, exempelvis Facebook, Twitter, Instagram.

 

1.Kunden

 

1.1. Kunden får tillgång till Redaktionellt Material genom nedladdning från STELLA´s digitala arkiv eller som leverans efter beställning via Post/E-post eller på annat sätt överförd från STELLA till kund.

 

1.2. Vid användande av STELLA´s digitala arkiv förses Kunden med ett användarnamn och lösenord. Dessa får ej spridas eller fördelas till tredje. Kunden bär ansvaret för eventuellt missbruk av användarnamn/lösenord och blir skadeståndsskyldig om dessa nyttjas av obehörig.

 

 

2. Upphovsrätt

 

2.1. STELLA Pictures Redaktionella Material är skyddat av Upphovsrättslagen. Upphovsrätten åvilas STELLA eller övrig av STELLA specificerad rättighetshavare vilken STELLA representerar gentemot Kunden. Upphovsrätten tillkommer ej Kunden.

 

2.2. Kunden erhåller en personlig, ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten ska utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Omfattningen av användningsrätten framgår i övrigt av fakturan från STELLA Pictures.

 

Kunden kommer i besittning av en enskild, privat ej överförbar eller exklusiv rätt till användning för engångsbruk. Användanderätten måste tas i anspråk senast inom 1 år från nedladdning/leverans om inte annat specificeras av fakturan från STELLA Pictures.

 

3. Specifikation av Användning Bild/Video

 

3.1. Kunden ansvarar för att redogöra för användandet av det Redaktionella Materialet före nedladdning/leverans. Nedladdat/Levererat Material anses vara nyttjat och användningen ska klargöras av Kunden.

 

3.2. Användning av Redaktionellt Material bortom de kategorier fastställda i prislistan ska ske i skriftlig överenskommelse med STELLA Pictures. Användning utanför Sverige kräver likväl separat överenskommelse.

 

3.3. Vid offertförfrågan gäller den användning som sedan bekräftas till Kunden. Vid manuell leverans av Redaktionellt Material ska redovisning av användningen ske inom 21 dagar från beställningen.

 

3.4. Väljer Kunden alternativet ”Redovisa senare” vid köp ska användning av Redaktionellt Material redovisas inom det antal dagar som överenskommits.

 

3.5. Om användningen av Redaktionellt Material ej redovisas inom föreskriven tid eller redovisas på felaktigt sätt, har STELLA Pictures rätt att fakturera ett pauschal bestämt pris.

 

 

4. Rättigheter och restriktioner

 

4.1. Det är Kundens ansvar att lägga märke till eventuella inskränkande bestämmelser och/eller förbehåll markerade vid respektive Bild/Video. Vid material märkt t ex med „Dubbelpris„ eller „Ingen användning Online„ måste innan publikation överenskommelse träffas med STELLA Pictures.

 

4.2. Användning/publicering av kommersiell natur måste föregås av speciell överenskommelse med STELLA Pictures. Vid användning i reklam eller liknande marknadsföring behövs skriftligt tillstånd från fotografen. Detta gäller ej bilder förmärkta med „RM“ eller „Model Released“.

 

4.3. Det är ej tillåtet, om ej specificerat i avtalad användningsrätt, att överlämna äganderätten, hyras ut eller på annat vis mångfaldigas av Redaktionellt Material.

 

5. Sociala medier, delning och länkning

 

5.1. Vid publikation i Sociala Medier är ej tillåtet för Kunden att överlåta den sociala mediekanalen, användare därav eller tredje part, till kopiering och/eller att ställa till hands kopior av materialet. Detta gäller inom eller utom den specifika kanalen.

 

5.2. Det är inte tillåtet att Kunden tillgängliggör tredje part med publicerat material utan avtal med STELLA Pictures genom länkning. Det åligger Kundens ansvar att informera STELLA vid misstanke om att sådan länkning förekommer.

 

 6. Skydd av personer och varukännetecken

 

6.1. Lagen om Namn och Bild i Reklam (1978:800) läser att man ej får använda annans bild utan dennes samtycke. Ansvaret åligger Kunden att sådant samtycke inhämtas innan publicering (undantag vid bilder märkta med „RM„ och „Model Released„)

 

6.2. Skulle annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt förekomma på bild/video så ansvarar Kunden för att inhämta medgivande. Kunden ansvarar ensam för eventuellt därav uppkommande skadeståndskrav.

 

6.3. Om en bild/video på en person framställs på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i verk som personen ej vill medverka i, eller om användningen kränker upphovsmannens ideella rätt, ansvarar Kunden för eventuellt därav uppkommande skadeståndskrav.

 

7. Bearbetning av bilder

 

7.1. Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från STELLA Pictures.

 

7.2. Ansvaret för, och eventuella skadeståndskrav med anledning av, sådan otillåten användning av bilder åvilar helt Kunden.

 

8. Byline

 

8.1. Vid publicering av bild ska fotografens namn, leverantörens namn och STELLA alltid uppges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.

Exempel: Stefan Lindblom/STELLA.

 

8.2. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista.

 

9. Lagring

 

9.1. Redaktionellt Material som laddas ned från STELLA´ digitala arkiv får lagras digitalt, men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad engångsanvändning ska alla digitala och andra kopior av det Redaktionella Materialet raderas.

 

9.2. Vid beställning av analoga bilder (kopior/dior, etc) ansvarar Kunden för att de behandlas på sådant sätt att de ej skadas eller förkommer. Skadade eller förkomna bilder debiteras enligt vid var tidpunkt gällande prislista. Analoga bilder ska returneras senast inom 30 dagar efter avtalad användning.

 

9.3. Vid återpublicering av Redaktionellt Material ska det laddas ned på nytt respektive beställas för leverans på nytt.

 

Manage your cookie, tags and tracking settings

This website uses cookies, tags and tracking to store information that will help give you the very best browsing experience. To understand more about cookies, tags and tracking see our Cookie Policy

OK