GDPR

 

1.1. STELLA Pictures AB är personuppgiftsansvarig för bilder och video som finns i STELLA´s system. När någon köpt rätten att använda en bild eller video, så blir köparen personuppgiftsansvarig för användningen.

 

1.2. För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, men för övrig användning gäller GDPR.

 

1.3. Ansvaret enligt GDPR vilar helt på Kunden. Läs mer om STELLA:s GDPR-policy i vår Personuppgiftspolicy.

 

2. Priser och betalningsvillkor

 

2.1. Priser för användningen av det Redaktionella Materialet framgår av den vid var tidpunkt gällande prislistan, vilken framgår vid kundens inloggning.

 

2.2. Vid offertförfrågan, och i övrigt då särskild överenskommelse träffas, debiteras det pris som avtalas. Detta gäller även för research och andra liknande tjänster.

 

2.3. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Moms tillkommer på samtliga priser. Kunden ansvarar alltid för att korrekt fakturamottagare anges.

 

3. Ansvarsbegränsning

 

3.1. STELLA Pictures är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet av åtagandena försvåras beroende på omständighet som STELLA Pictures inte rimligen kunnat råda över såsom offentlig reglering, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, datorfel, programfel, serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande omständighet eller motsvarande omständighet hos underleverantör.

 

3.2. STELLA Pictures är ej ansvarig för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är STELLA Pictures ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

 

3.3. STELLA Pictures är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.
STELLA Pictures ska under inga omständigheter vara skyldig att utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

 

3.4. För begränsning av eventuell skada är Kunden skyldig att omgående avlägsna bild eller göra den oåtkomlig för Slutanvändare om STELLA eller Kunden får kännedom om förekomst av bild som utgör intrång i tredje mans rätt.

 

4. Lagval och domstol

 

4.1. Svensk lag ska vara tillämplig på Avtalet.

 

4.2. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

Vid minsta osäkerhet rörande STELLA Pictures service; kontakta:

 

STELLA Pictures AB

Reimersholmsgatan 4

117 40 Stockholm

     

Manage your cookie, tags and tracking settings

This website uses cookies, tags and tracking to store information that will help give you the very best browsing experience. To understand more about cookies, tags and tracking see our Cookie Policy

OK